<a name="osnovni"></a>

OSNOVNI PAKET

Osnovni modul čini bazu cijelog sustava jer sadrži module za upravljanje baznim informacijama, koje čine osnovu za generiranje i praćenje svih događaja.

 

Klijenti
Ovaj modul je glavni modul sustava jer sadrži informacije o klijentima i na njega se vežu svi ostali moduli na razne načine.

Modul sadrži sve osnovne informacije o klijentima koje posjedujete, te je u cijelosti prilagodljiv potrebama svakog korisnika.

Kontakti

Modul kontakti namijenjen je pohrani i upravljanju kontaktima, odnosno kontakt osobama unutar klijenata ili ostalih modula u sustavu.

Sadrži sve bitne elemente vezane uz kontakt osobe, a prema potrebi možemo ga proširiti da u cijelosti udovolji potrebama klijenta.

Potencijalni klijenti

Modul potencijalni klijenti namijenjen je za prikupljanje i obradu informacija o kontaktima i klijentima koji još to nisu postali u punom smislu, a nije još sigurno da će postati.

Na ovaj način vrlo je jednostavno upravljati postojećim klijentima odvojeno od novih i potencijalnih klijenata.

Prodajne prilike

Prodajne prilike su modul namijenjen upravljanju pojedinačnih prodajnih procesa za potencijalne ili potencijalne klijente.

Unutar svake prodajne prilike moguće je zasebno voditi evidenciju svih aktivnosti, kontakt osoba, detalja i niza drugih informacija vezanih upravo uz tu prodajnu priliku.

Npr. za istog klijenta možete imati više prodajnih prilika:

  1. za prodaju opreme
  2. za prodaju usluge
  3. za prodaju održavanja

Zadaci

Zadaci su modul namijenjen evidenciji i upravljanju zadataka za djelatnike/korisnike sustava, a mogu se vezati uz bilo kojeg klijenta, potencijalnog klijenta, kontakt, prodajnu priliku… bilo koji modul.

Unutar modula moguće je onda zasebno voditi evidenciju svih aktivnosti vezanih uz taj zadatak.

Prilikom zadavanja zadataka drugim korisnicima sustav automatski obavještava korisnika o dodijeljivanju zadatka, a moguće je definirati i unaprijed zadane procese koji kontroliraju tok izvršenja i rokove izvršenja, odnosno eskalaciju u slučaju neizvršenja.

Pozivi

Pozivi su modul namijenjen evidenciji i planiranju telefonskih poziva, kako već održanih tako i planiranih odlaznih poziva, koje se može dodijeliti drugim korisnicima.

Sam modul ima i automatizirani proces prilikom evidencije koji omogućava određivanje novog termina u slučaju neizvršenja poziva iz nekog razloga (nedostupan kontakt, van ureda…).

Pomoću procesnog upravljanja moguće je za neke događaje (poput otvaranja nove prodajne prilike, generiranja ponude ili sl.) automatski zadati da se npr. mora obaviti poziv u roku 3 dana nakon dostave ponude.

Mogućnosti su vrlo široke.

Sastanci

Modul sastanci, prema samom nazivu je namijenjen evidenciji i planiranju sastanaka s klijentima, internih sastanaka ili drugih događaja tog tipa.

Modul omogućava pozivanje drugih učesnika, čak i onih koji nisu korisnici sustava, te praćenje da li je pojedini pozvani učesnik prihvatio ili dobio sudjelovanje na sastanku.

Integrirano je i automatsko obavještavanje putem emaila, kao i mogućnost povezivanja s Outlook aplikacijom.

Kalendar

Kalendar služi za poznati prikaz svih događanja i aktivnosti u raznim tabličnim prikazima: od dnevnog, tjednog, mjesečnog do godišnjeg.

U samom modulu moguće je odmah unijeti bilo koju vrstu novog događaja.

Bilješke

Modul bilješke, kako i samo ime govori – namijenjen je pohranjivanju raznih bilješki, dokumenata, emailova i svega što je potrebno pohraniti vezano za bilo koji od modula, te time omogućiti i ostalim korisnicima da mogu jednostavno i brzo dijeliti sve bitne informacije o bilo kojem događaju.

<a name="podrska"></a>

PAKET ZA PODRŠKU

 

Paket za podršku namijenjen je upravljanju procesa reklamacija klijenata ili kupaca , a moguće ga je koristiti i za praćenje inventara opreme, upravljanje procesima servisiranja opreme i konzultacija.

 

Slučajevi
Slučajevi su modul namijenjen za evidenciju i praćenje svih događaja vezanih uz klijenta, a koji su tipa reklamacija, pritužbi ili sl. zahtjeva.

Unutar modula moguće je voditi kompletnu evidenciju zadataka, sastanaka, kontakt osoba, bilješki i niza drugih informacije vezanih uz upravo taj slučaj.

Modul slučajevi moguće je vezati za razne ostale module, od klijenta, kontakt osoba, do ponuda, računa i sl.

Bugovi

Bugovi ili hrvatski – greške je pojednostavljeni modul slučajeva, a koristi se za evidenciju sitnijih grešaka i problema npr. u softverima, raznim sustavima i sl.

Modul omogućava za svaki takav događaj/grešku vođenje svih aktivnosti i zadataka vezano samo za tu grešku/bug.

Inventar opreme

Inventar opreme je modul namijenjen evidenciji kako internog inventara/opreme, tako i opreme koja je npr. namijenjena za najam ili sl.

Na taj modul direktno je povezan i modul za servisiranje, kako bi se omogućila kompletna evidencija sve opreme i događanja vezanih uz istu.

Servis

Servis je modul namijenjen evidenciji i praćenju servisnih aktivnosti za raznu opremu, a direktno (ne i uvjetno) je povezan s modulom inventar opreme.

Sam modul omogućava detaljno praćenje svih servisnih aktivnosti vezanih uz bilo koju vrstu opreme.

Korištenjem modula PDF predlošci moguće je kreiranje ispisa servisnih naloga, primki i sl. dokumenata u PDF formatu.

Konzultacije

Konzultacije su modul koji je namijenjen za evidenciju svih konzultantskih aktivnosti i praćenje kasnijih aktivnosti vezanih uz iste.

Ovaj modul moguće je jednostavno povezati sa klijentima, kontakt osobama ili pak inventarom opreme – sve prema specifičnostima i potrebama korisnika.

<a name="marketing"></a>

MARKETING PAKET

 

Paket je namijenjen učinkovitom upravljanju marketinškim aktivnostima.

 

Upravljanje kampanjama
Modul kampanje namijenjen je kreiranju, vođenju i praćenju izvršenja pojedinih prodajnih kampanji bilo kojeg tipa.

Mogući su razni oblici kampanji: e-mail, newsletter, event kampanje i sl.

Korištenjem čarobnjaka za kreiranje kampanje sustav Vas sam vodi kroz sve bitne faze postavljanja i vođenja uspješne prodajne kampanje.

Newsletter kampanje

Newsletter je modul vezan uz prodajne kampanje, a služi za kreiranje i praćenje newsletter kampanji direktno u sustavu.

Organizacija događanja

Organizacija događanja ili  event management je modul namijenjen za organiziranje raznih događanja i praćenja istih.

Kroz modul je moguće kreirati listu uzvanika, poslati pozivnice i kasnije pratiti potvrde sudjelovanja npr.

<a name="komercijalni"></a>

KOMERCIJALNI PAKET

 

Pomoću ovog paketa vrlo je jednostavno upravljati proizvodima, ponudama, fakturiranjem i raznim ugovorima.

 

Proizvodi
Proizvodi su jednostavno modul za unos i praćenje proizvoda i/ili usluga u ponudi.

Modul ima razne mogućnosti grupiranja proizvoda po kategorijama i praćenja svih događanja oko istih.

Ponude

Modul ponude je namijenjen jednostavnom i brzom kreiranju raznih ponuda za proizvode ili usluge u ponudi tvrtke.

Uz pomoć PDF predložaka moguće je kreiranje niza raznih ispisa ponuda korištenjem podataka unesenih u sustav.

Iz svake ponude moguće je automatski kreirati fakturu ili pak ugovor za usluge npr.

Fakture

Fakture, kao i modul ponude, služi za jednostavno kreiranje izlaznih računa temeljenih ili na već kreiranim ponudama ili ih možete unijeti zasebno.

Iz svake fakture moguće je kreirati i ugovor za uslugu ili proizvod.

Korištenjem PDF predložaka moguć je ispis raznih formata i oblika računa.

Ugovori

Ugovori su modul namijenjen za kreiranje i praćenje ugovornih odnosa, koji mogu imati i komercijalnu komponentu, npr. mjesečnu naknadu za neku uslugu iz baze i sl.

Korištenjem PDF predložaka moguć je ispis raznih oblika i formata ugovora korištenjem svih podataka iz sustava.

<a name="hrm"></a>

LJUDSKI RESURSI

 

Ovaj paket namijenjen je za evidenciju djelatnika (matična knjiga djelatnika) prema hrvatskom zakonu i pravilnicima, kao i evidenciju i praćenje ugovora o radu.

 

Ugovori o radu
Ugovori o radu su modul specifično razvijen prema hrvatskim zakonima, a namijenjen je evidenciji i praćenju ugovora o radu za djelatnike tvrtke.

Isto kao i za ostale module, korištenjem PDF predložaka moguće je jednostavno ispisati i kreirati razne oblike ugovora o radu.

Matična knjiga djelatnika

Matična knjiga djelatnika je modul razvijen prema pravilima i propisima određenim u Hrvatskoj, a obveza je svakog poduzetnika da vodi i ima evidenciju svih podataka o svojim djelatnicima.

Ovaj modul to jednostavno omogućava, a jednim klikom može se ispisati unaprijed zakonski definirano izvješće o svakom djelatniku.

<a name="premium"></a>

PREMIUM PAKET

 

Moduli ovog maketa omogućavaju potpunu kontrolu svih ostalih segmenata poslovanja, od e-pošte, upravljanja projektima, dokumentima i sigurnosnim grupama radi određivanja razine nivoa pristupa svakog djelatnika zasebno.

Ujedno je moguće i definirati točan tijek svih procesa, tako da ništa nije prepušteno slučaju i ljudskom faktoru.

 

E-pošta
E-pošta je modul koji služi za čitanje i kreiranje e-mailova unutar sustava, čime se ne mora koristiti npr. Outlook.

Unutar modula je moguće definirati razne email predloške koji koriste podatke iz sustava, čime se olakšava, ubrzava i standardizira komunikacija s klijentima na vrlo profesionalan i transparentan način.

Projekti

Upravljanje projektima je bitan segment poslovanja za tvrtke koje se bave projektima, a ovaj modul to u cijelosti omogućava sukladno svim pravilima i potrebama za učinkovito i profesionalno upravljanje projektima.

 

Dokumenti

Dokumenti su modul namijenjen pohranjivanju i dijeljenju raznih dokumenata unutar sustava, a moguće ga je povezati sa bilo kojim modulom u sustavu prema potrebama korisnika.

Za svaki dokument moguće je kasnije pratiti npr. verzije, događanja, zadati zadatke, evidentirati pozive i sl.

Izvještaji

Samo ime govori – ovaj modul namijenjen je izvještavanju.

Osnova za izvještavanje su svi podaci koji se nalaze u sustavu, a kreiranje izvještaja je jednostavno i modularno tako da su mogućnosti praktički neograničene.

Kreirane izvještaje je moguće slati i prema rasporedu, npr. svako jutro možete primiti izvještaj o svim slučajevima od prethodnog dana koji nisu riješeni…

PDF predlošci

PDF predlošci su modul namijenjen generiranju ispisa u PDF formatu za bilo koji od modula u sustavu.

Upravljanje procesima

Upravljanje procesima ili tokovima događanja je modul namijenjen definiranju tokova za bilo koji proces unutar sustava, čime se uvelike automatiziraju aktivnosti unutar tvrtke, ali i drastično umanjuje ljudski faktor pogreške poput zaboravljanja i sl. situacija.

Modul se može prilagoditi svakom korisniku zasebno i načelno je zamišljen kao platforma za kvalitetno kontroliranje procesa prema mjeri korisnika.

Google karte

Sustav sadrži i modul s Google kartama koji se može prilagoditi na razne načine: za prikaz klijenata, potencijalnih klijenata, prilika i sl. s time da su na karti na različite načine prikazane razne kategorije pojedinih podataka.

Npr. može se kreirati karta s potencijalnim klijentima koja različito prikazuje već obrađene i neobrađene klijente i sl.

Sigurnosne grupe

Sigurnosne grupe su modul namijenjen kreiranju različitih nivoa pristupa i mogućnosti korištenja sustava za pojedine korisnike ili grupe korisnika.